รายวิชาคณะรัฐศาสตร์

    Available courses

    การปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในลักษณะพนักงานชั่วคราว
    Full-time job training as a temporary employee in government sectors, private sectors, or international organizations for a semester